Prověrka LHE/LHO

arboplan prověrka lesní hospodářské evidence

Prověrka hospodaření v lesích je určena všem vlastníkům lesa, kteří se v lesnictví neorientují a chtějí prověřit, zda hospodaření s jejich lesním majetkem probíhá v souladu se zákonem a v jejich prospěch.

Každý vlastník lesního pozemku by si měl prověřovat a kontrolovat práce prováděné na jeho majetku, a to i přesto, že se mu o majetek stará známý, nebo člověk, kterému věří. V ČR se stále častěji objevuje trestná činnost právě v souvislosti s lesními majetky, kdy vlastníci důvěřivě svěří svůj lesní majetek do rukou „důvěryhodného člověka”, který je pak velmi rychle vyvede z omylu. Mnou nabízená prověrka hospodaření na lesních majetcích zjistí vlastníkovi, jak správce lesa o jeho majetky pečuje a zda se na lesních majetcích vlastníka vyskytují nedostatky.

Prověrka lesní hospodářské evidence představuje kontrolní postup, při kterém zjišťuji, zda Lesní Hospodářská Evidence (LHE) odpovídá skutečnosti přímo v terénu. Například provádím měření pařezů po provedených těžbách, zda nebylo vytěženo více dřeva, než je uvedeno v lesní hospodářské evidenci (LHE), zda nebyly zanedbány výchovné zásahy na mladých lesních porostech, zda jsou dodržovány lesní hospodářské osnovy a plány (LHO / LHP), apod.

Služba obsahuje zejména:

  • terénní šetření (měření, kontrola)
  • prověrku dokumentace (porovnání stávajících dokumentace s provedeným měřením)
  • vypracování zprávy s upozorněním na nedostatky
  • doporučená opatření pro vlastníka