Posudky dřevin a ostatní zeleně

Posudky dřevin

Odborné posuzování vzrostlé stromové zeleně jednotlivě i hromadně.

Právní informace

  • dle §7 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
  • péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování je povinností vlastníků.
  • dle §8 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
  • povolení ke kácení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.
  • dle §50 zákona 500/2004 Sb., správní řád
  • správní orgán je povinen zjistit všechny okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu. Zde je třeba doplnit, že ochrana dřevin je za veřejný zájem považována.

Důvody pro vypracování posudku

  • posouzení provozního stavu dřeviny a návrh opatření (bezpečnost)
  • posouzení vitality a dlouhověkosti (pro vyhlášení dřeviny za památou)
  • podklad pro vydání povolení pro kácení dřevin (při investičních akcích)