Návrhy ozelenění

Návrhy ozelenění

Konzultace, návrh a zpracování dokumentace pro výsadbu keřů, dřevin a trvalkových záhonů na pozemcích vlastníka.

O každý pozemek, ať už se jedná o remízek uprostřed pole, přirozenou mez v krajině nebo zahradu u domu, je třeba náležitě pečovat. U veřejných prostranství to platí dvojnásob.

Povinnost obcí pečovat o veřejné prostranství je dokonce nepřímo zakotvena v §35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Definice povinné péče je samozřejmě cílena na udržování takových pozemků ve stavu, který neohrožuje veřejné zdraví a bezpečnost provozu na těchto pozemcích, neboť na veřejných prostranstvích je umožněn pohyb veřejnosti, pokud tento pohyb není omezen ź jiných nahodilých důvodů (kalamita po vichřici, dočasné uskladnění materiálů pro výstavbu a údržbu jiných ploch apod.)

Hlavním cílem veřejných ploch s veřejnou zelení v intravilánu obce však je využití právě širokou veřejností za účelem relaxace a odpočinku. Podpora zeleně a její funkce v intravilánech obcí je nenahraditelná. Ačkoliv existuje dlouhodobá tendence vysazovat bezúdržbové dřeviny (smrky, tůje), tak je třeba vzív potaz také biologickou funci dřevin a nikoliv pouze náklady.

Například dospělý listnatý strom dokáže za jede den odpařit ze své koruny až 450 litrů vody. Vytváří tak úžasnou přírodní klimatizaci, která ochlazuje okolní rostředí. Pokud se tedy zbavíme všech listnatých stromů v intravilánu obce a nahradíme je hezkými trávníky s dobrou dostupností údržby a nízkými náklady na údržbu, lze očekávat zvýšení průměrné teploty v takovém intravilánu a s tím samozřejmě větší sucha, horší udržitelnost ostatní zeleně a snížení komfortu obyvatel.

"V každém svém návrhu se snažím podporovat veřejnou funci zeleně tak, aby docházelo k jejímu postupnému rozvoji na daném stanovišti s adekvátními náklady na údržbu v budoucnu."

Návrh ozelenění může obsahovat:

PLÁN AKTUÁLNÍHO STAVU - zjištění umístění a druhu zeleně, inženýrských sítí a ochranných pásem
NÁVRH REDUKCE STÁVAJÍCÍ ZELENĚ - pokud existuje aktuální plán péče, redukce probíhá v souladu s plánem
OSAZOVACÍ PLÁN - návrh rozmístění a druhové skladby vysazované zeleně
VYTYČOVACÍ VÝKRES - přesný plán pro realizaci výsadby
PRŮVODNÍ ZPRÁVA - zhodnocení lokality, provedených zásahů a potřebných opatření
DOKUMENTACE - zpracování uvedených položek do jednotného dokumentu