Co je to ta arboristika

Arboristika

Zjistěte co je to arboristika podle definice a podle obsahu činností, které se při její realizaci uplatňují.

ARBORISTIKA

Arboristika je české označení vědního oboru zabývajícího se péčí o stromy. Název "ARBORISTIKA" vychází z latinského označení "arbor", tedy strom a obecného označení vědního oboru. Podobně jako lingvistika, logistika apod.

Zajímavý je například americký překlad arboristiky, tedy "arbori culture" nebo také používané označení "urban forestry", který velmi dobře vystihuje význam této vědy. Volným překladem by se dalo napsat, že arboristika je formou lesnictví, které se realizuje v osídlených oblastech, nebo také městské lesnictví. Není to definice absolutně výstižná, ale velmi se blíží realitě.

Přesná definice by potom mohla znít: "Arboristika je věda, která se obecně zabývá komplexní péčí o dřevin především v urbanizovaných oblastech, tedy v intravilánech obcí, ale také o dřeviny a stromové útvary v krajině, tedy v extravilánu obcí, jako jsou solitéry, památné stromy, aleje, remízky, okrasné parky a další."

Obecně se jedná vždy o dřeviny rostoucí mimo les, které nepodléhají zákonu č.289/1995 Sb., o lesích, přičemž zda se jedná o dřevinu rostoucí mimo les určuje charakter půdy dle katastru nemovitostí. Zde je potřeba být obezřetný, neboť na území ČR se nachází stále mnoho "lesů", které dle katastru nemovitostí nejsou evidovány jako les, přičemž povinnost provést změnu využití pozemku v katastru nemovitostí má vlastník pozemku nejdéle do 8 dnů od chvíle, kdy se o změně využití dozvěděl. Může se tak stát, že vlastník pozemku bude provádět na dřevinách rostoucích na pozemcích mimo les, avšak pozeek již bude vykazovat charakter lesa.

Všechny dřeviny jsou chráněny podle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a tak by k práci měl každý arborista přistupovat, tedy s řádnou péčí a odpovědností.

Státním orgánem vykonávajícím odbornou i praktickou péči o přírodu, především chráněné krajinné oblasti je Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK) [http://www.ochranaprirody.cz/], která se mimo jiné zabývá také vývojem standardů pro výsadbu dřevin a standardů péče o dřeviny.

1. TEORETICKÁ ARBORISTIKA

Teoretická arboristika představuje oblast v níž dochází k hodnocení dřevin pomocí dendrologických metod a postupů, přičemž výsledkem je hodnocení dřevin z pohledu vitality, zdravotního stavu a provozní bezpečnosti na daném stanovišti a návrh zásahů pro zajištění právě lepší provozní bezpečnosti a zlepšení zdravotního stavu a vitality dřeviny. Teoretický arboristika má tedy za cíl provést odborné posouzení dřevin a vypracovat dostatečně srozumitelné podklady pro provedení zásahu na hodnocených dřevinách.

Výsledkem teoretické arrboristiky je tedy vždy odborný dokument, na jehož základě lze provádět zásahy na dřevinách. V rámci nabízených služeb lze do této kategorie zařadit:

Plán péče o vzrostlou stromovou zeleň

Posudky dřevin

Monitoring škůdců

Návrhy a revize bezpečnostních vazeb

2. REALIZAČNÍ ARBORISTIKA

Již z názvu je patrné, že realizační arboristika je zaměřena na provádění zásahů na dřevinách osobami k tomu oprávněnými. Existuje mnoho certifikátů, které zaručují vysokou odbornost pracovníků, jako je European Treee Worker [ETW], Český certifikovaný arborista [ČCA] apod. Nejedná se však o certifikáty, bez nichž by nebylo možné zásahy na dřevinách provádět. Obecně je realizační arboristika regulována pouze živnostenským zákonem, tedy k provádění arboristických prací je omezeno pro držitele živnostenského oprávnění, zaměstnance při dodržení všech předpisů k takové práci se vztahujících a soukromé osoby pro jejich osobní potřeby.